OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Standardní činnosti – roční realizační plán EVVO

Školní rok:    2018 - 2019

 

Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)

 

• poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní získávat informace o vztazích člověka k přírodě a životnímu prostředí.

• učit se chápat a hodnotit závažnost různých situací, uvažovat o důsledcích vlastního jednání.

• vést žáky k postupnému chápání vztahů a souvislostí, nikoli trvání na nesystémových znalostech.

• rozvíjet ekologickou etiku. Probouzet citové vztahy žáků k prostředí, ve kterém žijí a kterým jsou ovlivňováni.

• rozvíjet mezilidské vztahy (mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli, ke škole, rodině, komunitě) na principech vzájemného porozumění, tolerance, odlišnosti lidských hodnot.

• vytvářet hodnotové orientace prostřednictvím oblastí environmentální výchovy, výchovy demokratického občana, interkulturní výchovy, mediální výchovy, osobnostní a sociální výchovy, včetně výchovy dramatické a estetické a zejména výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

• učit se aktivnímu poznávání a vykonávání činností v prostředí v souladu s ekologickými zásadami.

• vytvářet předpoklady k předcházení negativních jevů (proti konzumnímu způsobu života, užívání návykových látek).

 • pochopit základní princip udržitelného rozvoje – vztahů jednotlivce a společnosti k přírodnímu, ekonomickému a sociálnímu prostředí.

• porozumět nutnosti společného řešení ekologických, ekonomických a sociálních problémů společnosti.

 

Vyučování s prvky EVVO budou průběžně zařazovány do výuky a to prioritně v předmětech Vlastivěda, Přírodověda, Přírodopis, Zeměpis, Praktické činnosti, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Výchova ke zdraví. V ostatních předmětech pak v rámci průřezových témat.

Výuka bude doplňována:

 

• zařazováním dlouhodobých i krátkodobých projektů

• zařazováním besed s odborníky

• učením v přírodě

• výukovými programy pro PC

• internetem ve všech učebnách ICT a odborných pracovnách

• výlety, turistickými a sportovními akcemi

• výukovými programy na interaktivních tabulích

• využíváním školního pozemku a péči o okrasné rostliny v okolí a budově školy

Cíle EVVO žáků na Základní škole v Poběžovicích:

 • žák rozumí základním pojmům, vztahům a procesům v biosféře
 • žije podle principů trvale udržitelného rozvoje
 • chová se ekologicky – šetrně
 • uvědomuje si negativní dopady neuvážené lidské činnosti a nezodpovědného chování na současný stav přírody, životního prostředí a svého vlastního zdraví
 • řídí se jednoduchými hesly: ztlum, recykluj, vypni, choď, změň se

 

Dlouhodobé úkoly:

 • funkční systém třídění odpadů, zapojení do programu Třídy třídí (nádoby na tříděný odpad)
 • výchova k udržitelnému rozvoji (šetření energie)
 • zapojení do školního programu Recyklohraní (sběr baterií, drobného elektroodpadu, odvoz, zpracování úkolů Recyklohraní)
 • sběr víček od PET lahví (charitativní účely)
 • péče o školní zahradu (rozvoj schopností vnímat přírodu všemi smysly)
 • péče o zeleň ve třídách – zástupce třídní samosprávy
 • krmítka pro ptactvo – výrobky v hodinách praktických činností
 • ovoce do škol
 • školní jídelna – biopotraviny
 • nástěnky s ekologickou tématikou – průběžná aktualizace
 • informace o aktivitách z oblasti EVVO na školním webu a v místním tisku
 • průběžné zapracování prvků environmentální výchovy do jednotlivých předmětů

 

Krátkodobé úkoly:

 

Září

 • průběžný sběr drobných elektrospotřebičů a náplní do tiskáren – obaly umístěny v přízemí budovy školy
 • průběžný sběr papíru – kartony, kancelářský a směsný papír, noviny, časopisy a letáky – program Třídy třídí – žoky u budovy školy, popelnice ve škole
 • průběžný sběr víček od PET lahví – charitativní účely
 • Krajská environmentální konference – Plzeň (20. 9. 2018)
 • Evropský týden mobility (16. -22. 9.), Mezinárodní Den bez aut (22. 9. – alternativy dopravy) – anketa do jednotlivých tříd – vyhodnocení
 • projektový den Po stopách Dobrohosta v rámci výuky
 • Evropský den jazyků (26.9.)
 • výtvarné zpracování recyklační tématiky – plakáty na nástěnku
 • sběr kaštanů a žaludů – spolupráce s MS Otov
 • návštěva obory v Otově (Mutěníně)
 • naučná stezka

     

     Říjen

 • Drakiáda
 • 1. úkol Recyklohraní
 • Světový den zvířat (4.10.)
 • Světový den výživy (16.10)
 • Den stromů (20. 10. – strom roku: anketa končí 10. října)
 • Ekoabeceda – umíme žít bez odpadů?

          

Listopad:

 • strašidelná škola (výzdoba – přírodní materiál)
 • Den bez cigaret (16.11.)
 • vánoční jarmark – výtvory z přírodnin
 • vánoční strom pro zvířátka – školní zahrada
 • vánoční výzdoba školy, krmítka za oknem
 • Přírodovědný klokan

 

Prosinec:

 • Světový den AIDS (1.12.)
 • mikulášská nadílka (adventní program)
 • Čertí škola
 • 2. úkol Recyklohraní
 • Mezinárodní den Biologické rozmanitosti (29.12)
 • ČOV Poběžovice

 

Leden:

 • lyžařský výcvik
 • návštěva sběrného dvora v Poběžovicích

 

Únor:

 • Masopust
 • Světový den boje proti rakovině (4.2.)
 • 3. úkol Recyklohraní

 

Březen:

 • Světový den vody (22.3.)
 • vyhodnocení ankety Pták roku

 

Duben:

 • Den Země (22.4)
 • 4. úkol Recyklohraní

 

Květen:

 • závody na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách
 • výstava mysliveckých trofejí v Poběžovicích
 • Den matek (12.5.)
 • Evropský den parků (24.5.)
 • Světový den bez tabáku (31. 5.) – rizika spojená s kouřením, ohrožení zdraví, besedy se žáky
 • akce Dny pro školy – Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem

 

Červen:

 • Den dětí (1. 6.) – malování na silnici, třídní akce
 • Světový den životního prostředí (5. 6.) – úklid v okolí školy

Dne 1. 9. 2018

 

Zpracovala: Bc. Miloslava Pekárová , koordinátor EVVO