OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Název školy:             Základní škola Poběžovice

Adresa:          Masarykova 282, 345 22 Poběžovice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ školy:         75 005 409

Tel.:                  379 497 230

Email:             skola@zspobezovice.cz

Plán práce výchovného poradce

na školní rok 2017/2018

 

Celoroční úkoly:

 • řešení aktuálních situací a problémů ve škole – řešení a projednávání učebních,

  kázeňských a výchovných problémů žáků

 • účast na školeních a setkáních výchovných poradců
 • spolupráce s organizováním besed, exkurzí a dalších akcí týkajících se volby povolání
 • sledování průběžného zájmu žáků o studijní a učební obory – sešit
 • zodpovědnost za správné a včasné vyplňování přihlášek
 • vyhledávání a evidence žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků talentovaných, nadaných – spolupráce s  koordinátory inkluze
 • spolupráce s asistenty pedagoga, třídními učiteli, vedením školy
 • spolupráce s poradenskými pracovišti - PPP, SVP, ÚP, OSPODem  Domažlice, Policií ČR, Městskou policií ….
 • schránka důvěry
 • práce s internetem, tiskem – získávání nových a aktuálních informací
 • aktualizace nástěnky výchovného poradce v 1.poschodí – volba povolán  (informace pro žáky především 8. a 9.tříd 

Časový plán:

září:

 • stanovení konzultačních hodin (nástěnka ve škole, webové stránky školy) - středa – 12,30 – 13,30 (po předchozí domluvě i v jiném termínu)
 • přihlásit se do Asociace VP – získání aktuálních materiálů a informací k činnosti výchovného poradce
 • vypracování plánu práce výchovného poradce
 • vytvoření nástěnky výchovného poradce – volba povolání
 • spolupráce s koordinátorkami inkluze – tvorba IVP, seznámit třídní učitele se zprávami z komplexních pedagogicko – psychologických vyšetření žáků v průběhu letních prázdnin či přestupu žáků z jiné základní školy
 • spolupráce s nadací Člověk v tísni
 • upřesnění počtu vycházejících žáků
 • aktualizace seznamu žáků s vývojovými poruchami učení a žáků nadaných - spolupráce s PPP Domažlice
 • zjistit počet žáků, kteří budou končit povinnou školní docházku v nižším ročníku
 • shromažďování materiálů o jednotlivých středních školách a učilištích, distribuce letáků do 9. třídy
 • aktualizace schránky důvěry – boj proti šikaně
 • účast na adaptačním kurzu žáků 6. třídy – Sycherák (20. - 22.9.)
 • poradenství v případě poruch chování – výchovné komise, jednání se žáky, popřípadě s rodiči žáků

 

říjen:

 • vyhledávání talentovaných žáků
 • seznamovat vycházející žáky s nabídkami studijních a učebních oborů na SŠ
 • zjištění zájmu žáků o studium na školách s uměleckým zaměřením a informovat je o způsobu vyplňování přihlášek a termín jejich odevzdání (30.11.)
 • rozdat žákům přihlášky ke studiu do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou
 • aktualizovat nástěnku s volbou povolání
 • informace rodičům – třídní schůzka k volbě povolání
 • návštěva Veletrhu vzdělávání – Plzeň, doporučení návštěvy Dnů otevřených dveří SOŠ a SOU
 • návštěva žáků 9. třídy na IPS Úřadu práce v Domažlicích
 • předběžný zájem vycházejících žáků – dotazník
 • práce se žáky s výukovými problémy a docházkou
 • spolupráce s koordinátorkami inkluze – podat návrhy na vyšetření žáků v PPP
 • poradenství v případě poruch chování – výchovné komise, jednání se žáky, popřípadě s rodiči žáků
 • podílet se na přípravě Dnu otevřených dveří – 80. výročí otevření školy
 • shromažďování materiálů o jednotlivých středních školách a učilištích, distribuce letáků do 9. třídy
 • účastnit se dalšího vzdělávání výchovné poradce – školení, semináře
 • podpora stránek www.studujvpk.cz - využívání a propagace
 • užívání stránek www.infoabsolvent.cz
 • užívání stránek www.neklamse.cz
 • užívání stránek www.proskoly.cz (klima třídy, karierové dotazníky)

 

listopad:

 • žáci s poruchami učení ( (doplnění seznamu žáků s dyslektickými, dysgrafickými a dysortografickými poruchami)
 • pedagogická rada – sledování učebních výsledků žáků a jejich chování, informovat o předběžném zájmu vycházejících žáků vzdělávat se ve studijních a učebních oborech středních škol
 • třídní schůzky – spolupráce s rodiči žáků při vzniklých problémech
 • poradenství v případě poruch chování – výchovné komise, jednání se žáky, popřípadě s rodiči žáků
 • rozdání zápisových lístků pro vycházející žáky ke vzdělání na střední škole
 • zajištění brožury Atlas školství - volba studijních a učebních oborů – práce s brožurou
 • vyplnění a odevzdání přihlášky na střední školy do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou (do 30.11.)
 • shromažďování materiálů o jednotlivých středních školách a učilištích, distribuce letáků do 9. třídy
 • individuální pohovory se žáky i rodiči k volbě povolání - podle zájmu, informovat je o činnosti poradenských služeb v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra, ...)
 • sledování účinnosti výchovných opatření
 • spolupráce s koordinátorkami inkluze
 • aktualizovat nástěnku s volbou povolání

 

prosinec:

 • volba povolání – dotazník
 • práce se žáky s výukovými problémy a docházkou
 • týrání dětí, násilí v rodině, drogová závislost, agresivita dětí – besedy, diskuse
 • šikana, zdravá výživa – besedy, diskuse
 • návštěva žáků 8. třídy na IPS Úřadu práce v Domažlicích
 • v případě zájmu besedy se zástupci SOŠ a SOU
 • poradenství v případě poruch chování – výchovné komise, jednání se žáky,

                  popřípadě s rodiči žáků

 

leden:

 • informativní pohovory o volbě povolání
 • průběžné seznamování s nabídkami z jednotlivých SŠ
 • předběžný zájem vycházejících žáků – dotazník
 • v případě zájmu besedy se zástupci SOŠ a SOU
 • předběžný zájem o šestileté a osmileté gymnázium
 • příprava přihlášek na školy s talentovými zkouškami
 • návštěva prezentace studijních a učebních oborů středních škol Domažlicka v MKS Domažlice
 • shromažďování materiálů o jednotlivých středních školách a učilištích, distribuce letáků do 9. třídy

únor:

 • rozdat vycházejícím žákům přihlášky ke studiu SŠ a vysvětlit pokyny k jejich vyplnění
 • spolupráce s vycházejícími žáky, rodiči, TU a ŘŠ při vyplňování přihlášek ke studiu
 • kontrola správnosti vyplnění přihlášek

březen:

 

 • předávání zápisových lístků vycházejících žáků zákonným zástupcům
 • spolupráce s vyučujícími – výchova k volbě povolání
 • informace o odeslaných přihláškách

duben:

 • výsledky přijímacího řízení a záznamy
 • informovat na pedagogické radě o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a seznámit s výsledky 1.kola přijímacího řízení žáků na SŠ
 • poskytnout odbornou pomoc při odvolacích řízeních do SŠ
 • zorganizovat pohovor s rodiči nepřijatých žáků, doporučení dalšího postupu, nabídka volných míst na SŠ
 • pohovory se žáky 8. třídy - „Čím bych chtěl být?“
 • provádět skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence u žáků 8. třídkvěten:

 • zpracovat výsledky 2. kola přijímacího řízení do SŠ
 • poskytnout odbornou pomoc při odvolacích řízeních do SŠ
 • zorganizovat pohovor s rodiči nepřijatých žáků, doporučení dalšího postupu, nabídka volných míst na SŠ
 • akualizovat nástěnku výchovného poradce – volba povolání

červen:

 • zpracovat konečné výsledky rozmístění žáků a informovat na pedagogické radě
 • spolupráce s koordinátorkami inkluze - zajistit doplněníosobních záznamů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami třídními učiteli, zpracovat návrh na zařazení žáků do speciálních škol, zkontrolovat vypracování závěrečných hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v IVP ve školním roce 2017/2018
 • podílet se na zpracování tematických plánů se zaměřením na volbu povolání- občanská výchova, pracovní činnosti   
 • průběžně zjišťovat vypracování posudků třídními učiteli na jednotlivé žáky pro městský úřad, policii či soud

 

                                                                                              Zpracovala: 11.9. 2017

 

                                                                           Ing. Marie Kabůrková, výchovná poradkyně